Služby

S čím vám dokážeme pomôcť:

TLMOČENIE a PREKLADY

  • z angličtiny do slovenčiny
  • zo slovenčiny do angličtiny
  • z češtiny do angličtiny

Doplnkové tlmočnícke a prekladateľské služby:

  • Zostavenie viacjazyčných tlmočníckych tímov pre väčšie akcie.
  • Zabezpečenie celého tlmočenia, vrátane tlmočníckej techniky.
  • Rozdelenie veľkého prekladu medzi viacerých prekladateľov a ich následná terminologická a časová koordinácia.
  • Konzultácie ohľadom najefektívnejšieho zabezpečenia tlmočenia, či prekladu.
  • Zabezpečenie jazykovej korektúry.

Tlmočenie

Simultánne tlmočenie: Tlmočník súbežne s rečníkom tlmočí hovorený prejav do cieľového jazyka. Pri simultánnom tlmočení tlmočníci pracujú vždy vo dvojici (prípadne v trojici). Sedia v zvukotesnej kabíne a v niekoľkominutových intervaloch sa striedajú. Účastníci počúvajú tlmočenie cez slúchadlá. Tento typ tlmočenia je vhodný obzvlášť pre konferencie a zasadnutia a rokovania s väčším počtom účastníkov.

Konzekutívne tlmočenie: Rečník hovorí po vetách alebo krátkych úsekoch. Tlmočník počúva, robí si poznámky a následne vetu alebo úsek pretlmočí. Na konzekutívne tlmočenie často stačí jeden tlmočník. Zvyčajne sedí za stolom, alebo stojí vedľa rečníka a hovorí nahlas priamo k zúčastneným. Slúchadlá nie sú potrebné. Tento typ tlmočenia je vhodný na rôzne porady a rokovania, školenia, krátke príhovory, videokonferencie a všade tam, kde sa vyžaduje vyššia miera interaktivity.

Šušotáž: Simultánne tlmočenie bez použitia tlmočníckej techniky. Tlmočník sedí vedľa poslucháča a šeptom mu tlmočí. Vhodné na stretnutia, kde tlmočenie potrebuje jeden až traja poslucháči.

Preklady

Preklady rôznych písomných dokumentov, vrátane správ, návodov, patentových prihlášok, odborných článkov, webstránok, lokalizácií softvéru, prezentácií, príhovorov, listov, tendrovej dokumentácie, školiacich materiálov a pod.

Formáty prekladu
Najvhodnejším formátom na preklad je MS Word. K ďalším často používaným formátom patrí: MS Excel, MS PowerPoint, Adobe Acrobat, HTML, TXT. Akceptujeme však aj texty na papieri a skenované, či faxované texty. Po konzultácii dokážeme dodať preklad aj v rôznych iných formátoch. V prekladoch zachovávam grafickú úpravu originálu.

Na požiadanie dodáme preklad vo forme dvojjazyčného dokumentu alebo s prekladom dodáme aj prekladové pamäťové alebo terminologické glosáre.

Zostavenie viacjazyčných tlmočníckych tímov

Ak organizujete akciu s medzinárodnou účasťou a potrebujete tlmočenie do viacerých jazykov, zabezpečíme vám tím tlmočníkov podľa vašich potrieb, témy a charakteru tlmočenia.

Zabezpečenie celého tlmočenia

Postaráme sa o koordináciu a zabezpečenie celého tlmočenia, vrátane výberu vhodných tlmočníkov a zabezpečenia tlmočníckej techniky, aby ste sa mohli sústrediť na ostatné aspekty organizácie vášho podujatia.

Rozdelenie veľkého prekladu

Z hľadiska dodržania konzistentnosti terminológie je ideálne, aby preklad robil jeden prekladateľ. Ak to však z dôvodu časovej tiesne alebo objemnosti materiálu nie je možné, za určitých podmienok sa preklad dá rozdeliť medzi viacerých prekladateľov bez negatívneho dopadu na kvalitu. Jednotnosť terminológie zabezpečujeme použitím špeciálnych nástrojov počítačovej podpory prekladu (CAT), vytvorením zdieľaných glosárov, vzájomnými konzultáciami prekladateľského tímu a ďalšími opatreniami.

Poradenstvo

Pomôžeme vám zistiť, čo budete potrebovať na zabezpečenie tlmočenia na vašej akcii, poradíme najefektívnejšie riešenie a odporučíme spoľahlivých dodávateľov. Tiež vám poradíme, na čo myslieť pri zadávaní prekladu a ako čo najefektívnejšie preložiť rozsiahle materiály.